[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
 Home Innovation Research อนุกรรมการวิจัยฯ นำเสนอผลงาน

: Mian Menu :
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


สมัครสมาชิก/ลืมรหัสผ่าน
: Search :
: User Online :
ขณะนี้
2 คน
สถิติวันนี้
5 คน
สถิติเดือนนี้
205 คน
สถิติปีนี้
484 คน
สถิติทั้งหมด
14504 คน
: Top User :
 นายทวีรัตน์ เทพนะ 25 
 นายคู่บุญ ศกุนตนาค 25 
 ยุตติชน บุญเพศ 14 
 กฤษณา สังข์วะระปรีชา 12 
 นางสุนิดา เกษกัน 11 
 นางรัศมี อ่วมน้อย 10 
 สุพักตรา สำรายสุข
 ระเบียบ สิทธิชัย

     "ประเทศไทยมีงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่มีการสร้างและใช้ผลในวงจำกัด มีการเผยแพร่ในวงแคบๆ ความรู้จะเก็บอยู่ที่ตัวนักวิจัย นวัตกร และห้องสมุด ยากที่จะเข้าถึงซึ่งความรู้เหล่านี้ ดังนั้น สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้คัดสรรผลงานวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาที่น่าสนใจ มาเผยแพร่ไว้ในระบบสารสนเทศงานวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว แล้วพิจารณาเลือกไปประยุกต์ใช้จริง ให้สอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษา ผู้เรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบ และบริบทของตนเอง"

การนิเทศการพัฒนาครูเรื่องการสอนแบบโครงงานในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ..... (581)
การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการสอนแบบ CLIL (Content and Language Integrated Learning) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมา..... (363)
การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้เทคนิค KWDL ร่วมกับเทคนิค กลุ่มผลสัมฤ..... (700)
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์ ..... (280)
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ..... (234)
พัฒนาการคิดด้วยวิธีการสอนโครงงาน ..... (258)
วิจัยยอดนิยม นวัตกรรมยอดนิยม
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้... (4657)
รูปแบบการพัฒนาการอ่านการเขียนภ... (2302)
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครู เพื... (1990)
ชุดฝึกอบรมครู เรื่อง การวิจัยเ... (1467)
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ... (1055)
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอา... (881)

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : reis.obec@gmail.com โทรศัพท์ 0 2288 5883